DEMO SZÁMLA
Próbálja ki demo
platformjainkat!
Mehet
Hírlevél feliratkozás
Adózás

A hatályos jogszabályok szerint a Forex és CFD kereskedés partnerünknél vezetett számla esetén 16%-os kulccsal adózik.

A WH Selfinvest székhelye Luxemburgban, tehát az EU-ban található és Magyarországon a MNB-nél regisztrált mûködést folytat. A törvény szövege (lsd. lent) a kifizetõk számára további kritériumokat ír elõ, azonban a WH Selfinvest nem minõsül kifizetõnek, mivel nem belföldi illetõségû, hanem külföldi jogi személy. (Hogy ki minõsül kifizetõnek azt az Adózás Rendjérõl szóló törvény definiálja.)

A fentiekbõl következõen az ellenõrzött tõkepiaci ügylet kritériumai teljesülnek. Az adókötelzettség megállapításához és bevallásához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolás ügyfeleink számára írásban igényelhetõ. Az igazolást a WH Selfinvest írásban, postai úton juttatja el a megadott címre, de a kereskedési platformból is ugyanolyan tartalmú és formájó jelentés nyomtatható.

A törvény szövege:

67/A. § (1) Ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó jövedelemnek minõsül a magánszemély által kötött ellenõrzött tõkepiaci ügylet(ek) alapján - ideértve a magánszemélyt megilletõ választás szerint e § rendelkezéseinek hatálya alá vont tõkepiaci ügyletet is - az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek (ide nem értve, ha az kamatjövedelem, vagy ha az ügylet alapján tartós befektetésbõl származó jövedelmet kell megállapítani) együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt terhelõ, az adóévben pénzben elszámolt ügyleti veszteségek és az ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteségnek minõsül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege.

(2) Az ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó jövedelem után az adó mértéke 16 százalék.

(3) E törvény alkalmazásában ellenõrzött tõkepiaci ügyletnek minõsül a befektetési szolgáltatóval a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló törvény szerint meghatározott - csereügyletnek nem minõsülõ - pénzügyi eszközre, árura kötött ügylet, valamint a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, és

a) amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi,

b) amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban mûködõ pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek, amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezménye, és

ba) az adott állam hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és

bb) ha az adott állam nem EGT-állam, biztosított az említett felügyeleti hatóság és a PSZÁF közötti információcsere, és

bc) amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.

(4) Az e törvény és az adózás rendjérõl szóló törvény szerint kifizetõnek minõsülõ befektetési szolgáltató az általa kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások) alapján az adóévet követõ év február 15-éig - a magánszemély nevének, adóazonosító számának feltüntetésével - adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz a magánszemély adóévben megvalósult ügyleteiben megszerzett bevételekrõl. Az ellenõrzött tõkepiaci ügylettel összefüggésben a befektetési szolgáltatót adó(adóelõleg)-levonási kötelezettség nem terheli.

(5) A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerzõ magánszemély az ellenõrzött tõkepiaci ügylet(ek)rõl a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások), illetõleg saját nyilvántartása alapján - az árfolyamnyereségre irányadó szabályokat is értelemszerûen figyelembe véve - állapítja meg, az adóévrõl benyújtandó bevallásában vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására elõírt határidõig fizeti meg.

(6) Ha a magánszemély az adóévben és/vagy az adóévet megelõzõ évben, és/vagy az adóévet megelõzõ két évben ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteséget ér(t) el és azt a veszteség keletkezésének évérõl szóló adóbevallásában feltünteti, adókiegyenlítésre jogosult, amelyet az adóbevallásában megfizetett adóként érvényesíthet a (7)-(8) bekezdés rendelkezései szerint.

(7) A (6) bekezdésben említett adókiegyenlítés az adóévben és/vagy az azt megelõzõ két évben bevallott, ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteségnek és a (2) bekezdés szerinti, a bevalláskor hatályos adókulcsnak a szorzata, csökkentve az adóévet megelõzõ két év bármelyikérõl szóló adóbevallásban ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel, de legfeljebb a (8) bekezdés szerint meghatározott összeg.

(8) A (7) bekezdésben említett összeg az adóévben és/vagy az azt megelõzõ két évben bevallott, ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó jövedelem adója, csökkentve az adóévet megelõzõ két év bármelyikérõl szóló adóbevallásban ellenõrzött tõkepiaci ügyletbõl származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel.

(9) Az (1) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen árfolyamnyereségnek minõsül - az értékpapírnak ellenõrzött tõkepiaci ügyletben történõ átruházása esetén

- az értékpapír névértékébõl, legfeljebb azonban az elért bevételbõl az a vagyoni érték, amely az átruházó magánszemélynél a 77/A. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint - az (5) bekezdésében említett esetek kivételével - c) pontja, továbbá d)-e) pontja alapján nem minõsült bevételnek, csökkentve az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek összegével.

(10) E § rendelkezései helyett a kereskedelmi árut átruházó magánszemély által az ellenõrzött tõkepiaci ügylet révén pénzben megszerzett bevétel adókötelezettségére az önálló tevékenységbõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ügylet a kereskedelmi áru tényleges átadásával szûnik meg.